LIST OF ADVISORS

1 Prof. Kedar Bhakta Mathema Tribhuvan University
2 Prof. Dr. Mana Prasad Wagle Tribhuvan University
3 Ms. Suman Komal Tuladhar Kathmandu
4 Dr. Yam Bahadur Kisan
5 Mr.  Gauri Pradhan Member, National Human Rights Commission, Nepal
6 Mr. Dirgha Narayan Shrestha
7 Mr. Bhuparaj Khadka
8 Dr. Babu Ram Adhikari
9 Mr. Babukaji Shrestha Global Action Nepal
10 Mr. Rajkumar Gandarbha VSO Nepal